Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego tvfilmy.pl

Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Hasło - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
Użytkownik – osoba dokonująca Rejestracji, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym również Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego); 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
Konto (Konto Użytkownika) – podstrona Serwisu tvfilmy.pl, w ramach której Użytkownik ma możliwość zamieszczenia zapytania do wyszukiwarki serwisu www.youtube.com widocznego w Serwisie tvfilmy.pl, do której dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz po każdorazowym zalogowaniu, polegającym na podaniu Loginu i Hasła; 
Login - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji; 
Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem;  
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu tvfilmy.pl. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji, udostępnianego na jednej z podstron Serwisu tvfilmy.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza wymaganymi danymi, stosownie do postanowień Regulaminu; 
Serwis tvfilmy.pl – serwis internetowy dostępny w domenie www.tvfilmy.pl, zawierający zbiór zapytań do wyszukiwarki serwisu www.youtube.com; 
Strona/y – Usługodawca i Użytkownik; 
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Serwisu tvfilmy.pl; 
Usługodawca – Adam Stępień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ADAM STĘPIEŃ ATROX MEDIA, adres: os. Parkowe Wzgórze 126, 32-031 Mogilany, NIP: 9452112179, REGON: 120914158; 

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu tvfilmy.pl.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Usługodawca za pośrednictwem Serwisu tvfilmy.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi: 
założenia i utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie tvfilmy.pl, 
umożliwienia Użytkownikom uzupełniania bazy danych Serwisu tvfilmy.pl o zapytania do wyszukiwarki serwisu www.youtube.com,
umożliwienia Użytkownikom dodawania opisów materiałów, które wyświetlają się po skierowaniu zapytania do wyszukiwarki serwisu www.youtube.com.
Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu tvfilmy.pl przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Korzystanie z Serwisu tvfilmy.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny, logotypu i oprogramowania Serwisu tvfilmy.pl przysługują Usługodawcy.
Usługodawca informuje, iż z uwagi na charakter Usług świadczonych na podstawie Regulaminu, mogą one być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu tvfilmy.pl.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usług.
Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
zachowania w poufności Hasła i Loginu,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu tvfilmy.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu tvfilmy.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości bazy danych Serwisu tvfilmy.pl lub usług oferowanych w jego ramach, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik podczas korzystania z Serwisu tvfilmy.pl dopuści się czynów, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Użytkownika), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) przez Użytkownika formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
Przed aktywacją Konta Usługodawca przesyła na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług wraz z treścią Regulaminu w formacie pdf.
Jeżeli Konto Użytkownika będącego Konsumentem ma być aktywne natychmiast po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po otrzymaniu od Użytkownika będącego Konsumentem żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, które generuje się Usługodawcy w formacie pdf po zaznaczeniu właściwego pola w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o rozpoczęciu świadczenia Usług przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazanym przez siebie adresem poczty elektronicznej.
Dla zobowiązań Użytkownika będącego Konsumentem wynikających z umowy o świadczenie Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania.
Użytkownik, który dokonał Rejestracji może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez samodzielne usunięcie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy. Wraz z Kontem Użytkownika usuwane są wszelkie dane jakie zostały zamieszczone w Serwisie tvfilmy.pl przez Użytkownika.
Usługodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika (wskaże przyczynę wypowiedzenia) na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Użytkownika. 
W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się co najmniej:
potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,   
wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu tvfilmy.pl, 
podanie co najmniej Loginu, Hasła oraz adresu e-mail,
uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.
Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Loginu i Hasła. 
W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:
podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, Użytkownik będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować Usługodawcę (Adam Stępień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ADAM STĘPIEŃ ATROX MEDIA) pisemnie pod adresem: os. Parkowe Wzgórze 126, 32-031 Mogilany lub na adres e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług.

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu tvfilmy.pl. 

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu tvfilmy.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi tylko i wyłącznie w zakresie funkcjonowania Serwisu tvfilmy.pl, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca, pisemnie na adres: ADAM STĘPIEŃ ATROX MEDIA, os. Parkowe Wzgórze 126, 32-031 Mogilany lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]
Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu tvfilmy.pl oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu tvfilmy.pl – ujawnionych w trakcie korzystania z Serwisu tvfilmy.pl. 
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu tvfilmy.pl. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
W reklamacji Użytkownik powinien podać swój login, adres e-mail oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu tvfilmy.pl.
Użytkownik w każdym czasie w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:
wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Organizatora na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

Odpowiedzialność.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu tvfilmy.pl i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;  
skutki korzystania z Serwisu tvfilmy.pl przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym; 
brak zachowania w poufności przez Użytkownika Hasła i Loginu, a w szczególności skutki udostępnienia Hasła i Loginu Podmiotowi trzeciemu. 
Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług Serwisu tvfilmy.pl z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: Adam Stępień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ADAM STĘPIEŃ ATROX MEDIA, adres: os. Parkowe Wzgórze 126, 32-031 Mogilany, NIP: 9452112179, REGON: 120914158, a dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu związanym z zawarciem umowy o świadczenie Usług. 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

Postanowienia przejściowe i końcowe. 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika, z wyłączeniem Użytkowników będących Konsumentami. W tym celu Usługodawca przekaże Użytkownikom, których zmiany dotyczą, stosowne powiadomienie wraz ze wskazanie wprowadzanych zmian. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie, a nastąpi to drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail, najpóźniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 
Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika,  jeśli ten w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy drogą elektroniczną, na adres: [email protected], że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu, a Konto Użytkownika zostanie usunięte. Niezłożenie powyższego oświadczenia we wskazanym wyżej terminie oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika zmian w Regulaminie.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
Umowa o świadczenie Usług może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie tvfilmy.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 
Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usług i może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13-10-2015 r.

 

Formularz odstąpienie od umowy


ŻĄDANIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Szukaj

Top kategorie

Logowanie

Disclaimer

Serwis nie odpowiada za zamieszczane materialy i komentarze. W przypadku materialow, ktore stanowia jedynie odnosniki HTML do popularnych serwisow odpowiedzalnosc ponosza osoby, ktore je zamiescily w pierwotnym serwisie.

Kontakt

Możesz się z nami skontaktować mailowo:
adres: tvfilmy(malpka)gmail.com